27 Agustus 2015

Jadwal Akademik 2015/2016JADWAL SEMESTER GANJIL T.A. 2015/2016
DEPARTEMEN SASTRA DAERAH
PROG. STUDI SASTRA BATAK DAN SASTRA MELAYU

Senin
Rg
Kp
08.00 – 09.40
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
09.50 – 11.30
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
11.40 – 13.20
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
O203
65
Bahasa Arab/SAM 1207/I/2/
021/Andi Pratama
Aksara Batak I/SAB 1203/I/2/
022/JMS/TIM
Peng. Ling. Umum/SAM 1201/I/2/021/RZM
O206
40
Tradisi Lisan/SAM 4251/VII
2/021 /IWA/SFD
Telaah Drama Batak/SAB 3230/V/2/022/YRZ
Filologi Melayu I/SAM 2218
V/2/021/WMS
H204
50
Bahasa Toba/SAB 1205/I/2/
022/JMS

Filologi Batak I/SAB 3233/V/2
022/JMS
H206
45
Morfologi Bahasa Batak/SAB 2215/2/022/ARP/JMM
Seminar Ling. Batak-Melayu/
SAM-SAB 4256P/VII/2/021,022
ARP
Berpantun Batak/SAB 4247/VII
2/022/JMS/TIM
H211
45


Bahasa Pak-Pak Dairi/SAB 2219/III/2/022/FST
H202
45


Peng. Ling. Umum/SAB 1201/I/2/022/HLN
H104
45
Tradisi Lisan/SAB 4251/VII
2/022 /RBS


H210
45
Morfologi Bahasa Melayu/
SAM 2215/2/021/BHR


Selasa
Rg
Kp
08.00 – 09.40
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
09.50 – 11.30
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
11.40 – 13.20
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
O203
65
Seminar Sastra Melayu-Batak
SAB-SAM 4257P/VII/2/021-022
SMS
Aksara Arab Melayu/SAM 1203
I/2/021/MMK
Antropolinguistik/ SAM-SAB 4248/VII/2/021,022/RBS
O206
40
Sejarah Kesusasteraan Melayu
SAM 1204/I/2/021/MMK
Berpantun Melayu/SAM 4247/
VII/2/021/RZM
Semantik Bahasa Batak/ SAB 3229/V/2/022/RSG
H201
60

Sej. Pemikiran Timur dan Barat
FIB 2206/III/2/021,022/TBR
Upacara Adat Melayu/SAM
2217/III/2/021/RZM/JMM
H206
45
Semantik Bahasa Melayu/SAM
3229/V/2/021/BHR
Kearifan Lokal/SAM 3234/
V/2/022/RZM/IWA
Sej. Kesusasteraan Batak/SAB
1204/I/022/SMS
H211
45
Telaah Prosa Melayu/ SAM 2216/III/2/021/YRZ
Kearigan lokal/SAB 3234/
V/2/021/RBS
Upacara Adat Batak/SAB 2217
III/2/022/FST/TIM

Rabu
Rg
Kp
08.00 – 09.40
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
09.50 – 11.30
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
11.40 – 13.20
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
O205
65
Bahasa Inggris III/SAB-SAM
2220/III/2/021,022/RMR
Peng. Ilmu Sastra/SAM
1202/I/2/021/SFD
B. Karo/SAB 1206/I/2/022
ANB
O206
40
Seni Pertunjukan Batak/SAB
4250/VII/2/022/MLP
Telaah Drama Melayu/SAM 3230/V/2/021/YRZ
Ling. Kontrastif/SAM-SAB
3235/V/2/021-022/WMS
H201
60
Dialektologi/SAM-SAB 3233/
V/2/021,022/WMS
Filsafat Ilmu Pengetahuan/
FIB 2205/III/2/021,022/STT
Jurnalistik/ SAM-SAB 4245/
VII/2/021,022/
H204
50

Penyiaran/ SAB-SAM 4246/
VII/2/021,022/Marzuki
Bahasa Melayu III/SAM 2219
III/2/021/RWA/Radjoki
H210
35
Telaah Prosa Batak/SAB 2216/
III/2/022/SMS


H202
45
Dasar-Dasar Ilmu Budaya/
FIB 1201/I/2/021/JSP


H205
50


Dasar-Dasar Ilmu Budaya/
FIB 1201/I/2/022/SPD
O101
50


Peng. Ilmu Sastra/SAB
1202/I/2/022/MMK (13.30-15.00)

Kamis
Rg
Kp
08.00 – 09.40
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
09.50 – 11.30
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
11.40 – 13.20
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
O204
65
B. Melayu I/SAM 1205/I/
2/021/RZM
Psikolinguistik/ SAM-SAB 4254/VII/2/021,022/ANB
B. Indonesia Akademik/FIB
3209/V/2/021,022/SGH
H201
55
Sastra Bandingan/SAB-SAM
4253/VII/2/021,022/SFD
Semiotika/SAM-SAB 3231/
V/2/021,022/SFD

H205
45
B. Inggris Akademik/FIB 3210
V/2/021,022/MDL
Psikosastra/ SAM-SAB 4255
VII/2/021,022/RSG

H210
35

B. Inggris I/UNI 1208/ I/2
021/SAM
Seni Pertunjukan Melayu/ SAM 4250/VII/2/021/MHT
H211
50

B. Inggris I/UNI 1208/ I/2
022/
Pend. Kewarganegaraan/UNI
2211/III/2/021.022/Samsul Tarigan


Jumat
Rg
Kp
08.00 – 09.40
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
09.50 – 11.30
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
13.30– 15.00
MTK/KDE/SMT/SKS/DSN
H201
55
Penulisan Kreatif/ SAM-SAB
4249/VII/2/021,022/SMS/SFD
B. Indonesia/ UNI 1207/I/
2/022/KRT

H204
50
Pend. Agama Islam/UNI 1201
I/2/021,022/ Yusneli
Ling. Hist. Komparatif/SAM-SAB 4171/VII/2/021,022/RLD

H211
45
Foklor Melayu/ SAM 2218/
III/2/022/HLN
Foklor Batak I/SAB 2218/III/2/022/HLN

H105
50

B. Indonesia/ UNI 1207/I/
2/021/KRT